Test Book

https://wichita-tarot.com/
06/04/2020 - 12/04/2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
10:00 0 suất
11:00 0 suất
12:00 0 suất
13:00 0 suất
14:00 0 suất
15:00 0 suất
16:00 0 suất
17:00 0 suất
10:00 0 suất
11:00 0 suất
12:00 0 suất
13:00 0 suất
14:00 0 suất
15:00 0 suất
16:00 0 suất
17:00 0 suất
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
10:00 1 suất
11:00 1 suất
12:00 1 suất
13:00 1 suất
14:00 1 suất
15:00 1 suất
16:00 1 suất
10:00 1 suất
11:00 1 suất
12:00 1 suất
13:00 1 suất
14:00 1 suất
15:00 1 suất
16:00 1 suất
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
   45 phút xem tarot cho 1 suất chọn.
   Thời gian xem chính thức 45 phút. Thời gian chuẩn bị tối đa 15 phút.
     hết chỗ
     đã chọn.

     ngoại tuyến
     còn chỗ.
https://wichita-tarot.com/
Thứ hai 06/04 Thứ ba 07/04 Thứ tư 08/04 Thứ năm 09/04 Thứ sáu 10/04 Thứ bảy 11/04 Chủ nhật 12/04
10:00 0 suất
11:00 0 suất
12:00 0 suất
13:00 0 suất
14:00 0 suất
15:00 0 suất
16:00 0 suất
17:00 0 suất
10:00 0 suất
11:00 0 suất
12:00 0 suất
13:00 0 suất
14:00 0 suất
15:00 0 suất
16:00 0 suất
17:00 0 suất
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
10:00
1 suất
11:00
1 suất
12:00
1 suất
13:00
1 suất
14:00
1 suất
15:00
1 suất
16:00
1 suất
10:00
1 suất
11:00
1 suất
12:00
1 suất
13:00
1 suất
14:00
1 suất
15:00
1 suất
16:00
1 suất
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
   45 phút xem tarot cho 1 suất chọn.
   Thời gian xem chính thức 45 phút. Thời gian chuẩn bị tối đa 15 phút.
     hết chỗ
     đã chọn.
     ngoại tuyến
     còn chỗ.
Chat Live Facebook